MITECO-KNEŽEVAC

 
11090 BEOGRAD
OSLOBOĐENJA 39

DRUŠTVO ZA SAKUPLJANJE, PRIMARNU PRERADU I PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA DOO
RECIKLAŽA INDUSTRIJSKIH UREĐAJA, ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA, KONSALTING U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

(011) 3564-200
TELEFON
(011) 3564-199
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
100167566
Matični broj:
07056877
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

Dodatne informacije:

Firma sa tradicijom

MITECO Kneževac je jedna od prvih i vodećih kompanija u Srbiji i regionu koja se bavi zbrinjavanjem industrijskog i opasnog otpada. Tradicija duga 50 godina, naši stručni timovi i iskustvo stečeno u upravljanju otpadom obezbeđuju nam pronalaženje održivih rešenja za probleme naših klijenata. Naše osnovne delatnosti, reciklaža električnih mašina, remedijacija zagađenih lokacija i zbrinjavanje opasnog otpada, upotpunjene sa uslugama inženjeringa i konsaltinga omogućavaju nam pružanje integralnih rešenja za zaštitu životne sredine.

MITECO Kneževac je vodeći operater u Srbiji i regionu u oblasti upravljanja industrijskim i opasnim otpadom. Sa strateškim pristupom u pronalaženju održivih rešenja, kvalitetom uslugom i iskustvom od 50 godina u upravljanju različitim tokovima otpada MITECO Kneževac se pozicionirao kao prvi izbor kompanija iz različitih industrija. Iako je firma prvobitno osnovana za prikupljanje i otkup sekundarnih sirovina, danas se MITECO Kneževac pretežno bavi reciklažom električnih mašina, remedijacijom, zbrinjavanjem opasnog otpada, kao i uklanjanjem i zbrinjavanjem PCB otpada.

Gradeći ugled kao pouzdan partner sa portfoliom usluga visokog kvaliteta, naša vizija je da nastojimo da kroz nove postupke dobijamo novi materijal ili alternativno gorivo, stvarajući dodatnu vrednost za firmu, klijente i društvo na održiv način, istovremeno integrišući srpsku reciklažnu industriju u evropsku.

Naša misija, kao vodećeg operatera u Srbiji u oblasti upravljanja industrijskim i opasnim otpadom, je da našim kvalitetom usluga, adekvatnim stručnim kapacitetom i iskustvom više od 48 godina u upravljanju različitim tokovima otpada, otpad tretiramo kao resurs i činilac koji produžava tehnološki lanac proizvodnje, a sve sa ciljem povećanja konkurentnosti srpske privrede.

MITECO Kneževac poseduje sve dozvole za obavljanje svoje delatnosti: Dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, Dozvolu za skladištenje neopasnog i opasnog otpada, Dozvolu za javni prevoz stvari i Dozvolu za otvaranje i upravljanje javnim carinskim skladištem tipa-A.

Prepoznavajući značaj poslovanja prema međunarodno priznatim ISO standardima u pružanju usluga, MITECO je izvršio sertifikaciju:

• sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2008 sa ciljem povećanja efikasnosti i efektivnosti svojih procesa, postizanja verodostojnosti u ispunjavanju zakonskih, ugovornih I drugih preuzetih obaveza, kao i identifikacije potreba i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana i njihovog zadovoljenja kroz efektivnu i efikasnu primenu sistema i podizanje kvaliteta usluga

• sistema zaštite životne sredine u skladu sa standardom ISO 14001: 2004 sa ciljem prevencije zagađenja životne sredine kroz upravljanje uslugama i procesima preduzeća koji posredno ili neposredno utiču na životnu sredinu, postizanja efektivnosti u oblasti zaštite životne sredine i spremnosti kompanije da odgovori na određene rizike i potencijalne vanredne situacije

• sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u skladu sa standardom OHSAS 18001:2007 sa ciljem da se u što većem obimu nekontrolisane opasnosti prevedu u kontrolisan rizik i da se kroz prevenciju incidenata, prevenciju i smanjivanje povreda na radu i poboljšanje radnih uslova obezbedi neometano poslovanje kompanije uz kontinuirano podizanje etičkog i socijalnog nivoa organizacije

Za kompaniju MITECO Kneževac društveno odgovorno poslovanje predstavlja sastavni deo korporativne filozofije i dugoročne poslovne strategije. Tri pravca u kojima delujemo su:

• Briga o zaposlenima

• Podrška zajednici

• Edukacija

Usluge kompanije MITECO Kneževac

Reciklaža električnih mašina

Ako nakon planiranog remonta zamene ili otpisa opreme imate električne mašine (transformatore, generatore, akumulatore i sl.) sa pratećom opremom (kablovi, priključni elementi i sl.) kontaktirajte nas za ponudu. Po prihvatanju ponude, najpre ćemo razvrstati otpad i svakom komponentom otpada upravljati kao resursom. Za Vas ćemo aluminijum, čelik i sl. reciklirati, ulje energetski iskoristiti kao otpad, a sa ostatkom ćemo upravljati u skladu sa zakonom i najvišim standardima.

Nudimo vam:

• Recikliranje transformatora koji u sebi sadrže mineralno ulje

• Dekontaminiranje transformatora koji sadrže PCB ulje

• Da za Vas energetski iskoristimo otpad

Remedijacija

Rešite lako problem zagađenog terena i nagomilanog otpada. Probleme sa istorijskim zagađenjem, nagomilanim otpadom ili posledicama ekološkog akcidenta, Miteco rešava u vidu remedijacije tj. vraćanja zagađenih lokaliteta u prvobitno stanje. MITECO remidijaciji pristupa po principu projekata.

Nudimo vam:

• Saniranje istorijskih zagađenja

• Čišćenje i revitalizaciju industrijskih postrojenja

• Saniranje posledica od industrijskog udesa

Zbrinjavanje opasnog otpada

MITECO ima posebno obučene stručnjake koji će Vas posavetovati kako treba pravilno postupiti sa opasnim otpadom, ali i da Vaš problem reši na terenu kroz segregaciju, pakovanje, prikupljanje, bezbedan transport, privremeno skladištenje i trajno zbrinjavanje opasnog otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Bazelskom konvencijom.

Nudimo vam:

Zbrinjavanje opasnog otpada iz redovne prozvodnje:

• Farmaceutski otpad

• Boje, lakovi, lepkovi, kontaminirana ambalaža

• Hemijski otpad i dr.

Zbrinjavanje istorijskog opasnog otpada:

• Farmaceutski proizvodi i sirovine

• Laboratorijske i pogonske hemikalije

• Boje, lakovi, smole, lepkovi

• Muljevi zaostali posle zatvaranja postrojenja u industriji

• Materijali koji sadrže azbest

Uklanjanje PCB-a iz okruženja

MITECO Vam nudi efikasna i bezbedna resenja u upravljanju PCB otpadom koji se baziraju na najvišim tehnološkim standardima u ovoj oblasti, a posebno u pogledu zaštite zdravlja i okoline.

Nudimo vam:

• Servise za PCB transformatore koji su fabrički punjeni PCB uljima

• Servise za PCB kondenzatore koji su fabrički punjeni PCB uljima

• Servise za PCB ulja (sintetička ulja na bazi PCB-a)

• Servise za transformatore kontaminirane PCB-om prilikom zamene ili dolivanja ulja, pri remontu ili popravci

• Servise za čvrsti PCB otpad (kontaminirana ambalaža, zaštitna oprema,i delovi el.opreme i sl.)

• Servise za kontaminiranu zemlju, beton i sl.

• Servise za čišćenje i sanaciju industrijskih hala kontaminiranih PCB-om

Visoko stručni i obučeni kadrovi i primena standarda ISO 9001 za sistem upravljanja kvalitetom i ISO 14001 za upravljanje životnom sredinom i ISO 18001 za bezbednost i zdravlje na radu su garant kvaliteta, a preporuke zadovoljnih klijenata i ogromna lista referenci su poziv i Vama da pošaljete upit i proverite zašto su mnogobrojni klijenti poklonili svoje poverenje kompaniji MITECO.

Još informacija o svemu potražite na sajtu kompanije MITECO Kneževac >>>

Srpski   Engleski