Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

ZDRAVSTVO I SOCIJALNI RAD

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

ALTERNATIVNA MEDICINA

Šifra delatnosti: 869010 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

DELATNOST BOLNICA

Šifra delatnosti: 861000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata dijagnostičke aktivnosti, kratkotrajno ili dugotrajno lečenje u bolnicama (kao što su opšte bolnice, specijalne bolnice, klinike, instituti, kliničko-bolnički centri, klinički centri, bolnice neprofitnih organizacija, vojne bolnice i zatvorske bolnice) i specijalizovane bolnice (npr. za mentalno zdravlje, tuberkulozu, nespecifična oboljenja pluća i druga hronična oboljenja i stanja, rehabilitaciju itd.) Aktivnosti su pretežno usmerene na hospitalizovane bolesnike i uključuju: - usluge medicinskog i nemedicinskog osoblja - usluge laboratorija i tehničke usluge, uključujući radiološke i anasteziološke usluge i dr. - usluge službe hitne pomoći - usluge bolničkih apoteka, usluge ishrane i druge bolničke usluge - usluge medicinskog tretmana kao što je sterilizacija ili prekid trudnoće, sa smeštajem - aktivnosti u sklopu dnevnih bolnica 

DELATNOST DNEVNE BRIGE O DECI

Šifra delatnosti: 889100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata dnevni boravak dece, uključujući i celodnevno negovanje i boravak dece s posebnim potrebama.

DELATNOSTI SMEŠTAJNIH USTANOVA S MEDICINSKOM NEGOM

Šifra delatnosti: 871000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - domove za stara lica s negom - domove za oporavak s medicinskom negom

HOMEOPATSKA MEDICINA

Šifra delatnosti: 869020 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

OPŠTA MEDICINSKA PRAKSA

Šifra delatnosti: 862100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - medicinsko savetovanje i lečenje u oblasti opšte medicine koje obavljaju doktori opšte medicine - zaštitu na polju opšte medicine koje obavljaju doktori opšte medicine

OSTALA NEPOMENUTA SOCIJALNA ZAŠTITA BEZ SMEŠTAJA

Šifra delatnosti: 889900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata socijalne, savetodavne, zdravstvene usluge, usluge izbeglicama, usluge upućivanja na medicinske pretrage i slične usluge koje se pružaju licima u njihovim domovima ili drugde, od strane državnih ili privatnih organizacija za pomoć u slučaju nesreće i domaćih ili lokalnih organizacija za samopomoć, kao i specijalista koji pružaju savetodavne usluge: - aktivnosti socijalnog usmeravanja dece i omladine - usvajanje, aktivnosti za sprečavanje nasilja nad decom i ostalim licima - konsultovanje u vezi s vođenjem porodičnog budžeta, bračno i porodično savetovanje, saveti u vezi s kreditom i dugovanjem - aktivnosti u užoj i široj zajednici (mesnoj zajednici, naselju i sl.) - pomoć žrtvama nesreće, izbeglicama, emigrantima i dr., uključujući privremena ili trajna skloništa za njih - profesionalna rehabilitacija i stručno osposobljavanje nezaposlenih lica uz ograničenja u obrazovanju - utvrđivanje ispunjenosti kriterijuma za primanje socijalne pomoći, dodataka za stanarinu ili ishranu - dnevne ustanove za beskućnike i ostale socijalno ugrožene grupe - dobrotvorne aktivnosti (npr. prikupljanje sredstava) i ostale aktivnosti podrške socijalnog rada

OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Šifra delatnosti: 869000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata zdravstvenu zaštitu koju ne obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije u bolnicama: aktivnosti medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi uključujući i metode i postupke tradicionalne medicine; zdravstvenih saradnika (npr. defektolog, logoped, psiholog, biolog, hemičar, fizičar i dr.) u zdravstvenim ustanovama. Ove aktivnosti se obavljaju u zdravstvenim ambulantama i ordinacijama u okviru firmi, škola, domova za stare, radničkim i društvenim organizacijama, kao i u privatnim ordinacijama (osim bolnica), stanu pacijenta ili na drugom mestu. Obuhvata i: - aktivnosti medicinskih laboratorija za: analizu krvi, medicinsku, odnosno kliničku biohemiju, mikrobiologiju, patohistologiju; zubnu tehniku - aktivnosti banaka krvi, sperme i organa za transplantaciju itd. - sanitetski prevoz pacijenata, hitna pomoć, uključujući prevoz vazduhoplovima; ove usluge se često obezbeđuju tokom urgentnih medicinskih intervencija

OSTALI OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE SA SMEŠTAJEM

Šifra delatnosti: 879000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata usluge smeštaja i nege za lica (osim za stara lica i lica s posebnim potrebama) koja ne mogu da se staraju sama o sebi ili ne žele da žive samostalno. Obuhvata celodnevno pružanje socijalne pomoći deci i specijalnim kategorijama ljudi sa izvesnim ograničenjima u sposobnosti za brigu o sebi, ali gde medicinska nega ili obrazovanje nisu bitni elementi: - sirotišta - dečiji domovi i prihvatilišta - vaspitno-popravni domovi za omladinu - privremena prihvatilišta za beskućnike - ustanove za brigu o samohranim majkama i njihovoj deci - grupe domova za resocijalizaciju lica sa društvenim i ličnim problemima - domovi za resocijalizaciju prestupnika i počinioce krivičnih dela - popravni domovi za maloletnike Aktivnosti mogu obavljati državne ustanove i privatne organizacije.

RAD USTANOVA ZA STARA LICA I LICA S POSEBNIM POTREBAMA

Šifra delatnosti: 873000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata smeštaj i usluge nege za stara lica i lica s posebnim potrebama koja nisu u stanju da se staraju sama o sebi ili ne žele da žive samostalno. Nega uključuje smeštaj, hranu, nadzor i pomoć u svakodnevnom životu, kao što je usluga održavanja domaćinstva. U nekim slučajevima ove jedinice obezbeđuju kvalifikovanu medicinsku negu za one koji se nalaze u izdvojenim prostorijama u okviru ustanove. Obuhvata: - pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba - trajnu negu penzionerima - domove za stara lica s minimalnom medicinskom negom - domove za smeštaj starih i onemoćalih lica bez bolničke nege

SOCIJALNA ZAŠTITA BEZ SMEŠTAJA ZA STARA LICA I LICA S POSEBNIM POTREBAMA

Šifra delatnosti: 881000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata socijalne, savetodavne, zdravstvene i slične usluge starim licima i licima s posebnim potrebama koje se pružaju u njihovim domovima ili drugde, od strane države ili privatnih organizacija i domaćih ili lokalnih organizacija za samopomoć i specijalista koji pružaju savetodavne usluge: - obilazak starih lica i lica s posebnim potrebama - dnevnu negu za stara lica ili lica s posebnim potrebama - stručnu rehabilitaciju i osposobljavanje lica s posebnim potrebama i ograničenjem u mogućnosti obrazovanju

SOCIJALNO STARANJE U SMEŠTAJNIM USTANOVAMA ZA LICA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, DUŠEVNO OBOLELE OSOBE I OSOBE S BOLESTIMA ZAVISNOSTI

Šifra delatnosti: 872000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata obezbeđivanje smeštaja i nege (bez licence za bolničku negu) mentalno obolelim licima i licima s bolestima zavisnosti. Ustanove pružaju smeštaj, hranu, nadzor, zaštitu, konsultovanje i neke oblike zdravstvene nege. Obuhvata delatnost ustanova sa smeštajem: - ustanove za tretman zavisnika od alkohola i droge - domove za psihijatrijski oporavak - domove za smeštaj lica sa emocionalnim problemima - ustanove za lica s teškoćama u mentalnom razvoju - dnevne bolnice za mentalno zdravlje

SPECIJALISTIČKA MEDICINSKA PRAKSA

Šifra delatnosti: 862200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - medicinske konsultacije i lečenje u oblasti specijalističkih grana medicine od strane doktora specijalista - usluge centra za planiranje porodice, bez smeštaja

STOMATOLOŠKA PRAKSA

Šifra delatnosti: 862300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata stomatološku aktivnost opšte i specijalističke prakse, npr. stomatologija, endodontska i dečija stomatologija, ortodontske aktivnosti, oralna hirurgija i dr.

VETERINARSKA DELATNOST

Šifra delatnosti: 750000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - brigu o zdravlju životinja na farmama - brigu o zdravlju kućnih ljubimaca - delatnost veterinarskih asistenata i drugog pomoćnog veterinarskog osoblja - kliničko-patološke i druge dijagnostičke aktivnosti koje se odnose na životinje - prevoz obolelih životinja