Nova Klasifikacija delatnosti za privredne subjekte u Republici Srbiji
01.01.1970.

 

Napokon je izvšeno usklađivanje Klasifikacije delatnosti koja je u primeni u Republici Srbiji sa Klasifikacijom delatnosti Evropske Unije. Nova nacionalna klasifikacija je u potpunosti usklađena sa NACE Rev. 2 klasifikacijom koju primenjuju sve zemlje Evropske Unije i većina Evropskih država. Ne samo da je naša klasifikacija harmonizovana sa Evropskom, već je bitno unapređena i obogaćena novim odrednicama razvrstavanja, a pojednostavljana je i nomenklatura šifara delatnosti, pa se sada umesto pet za sve delatnosti koriste šifre sa samo 4 cifre.

Usklađivanje klasifikacije delatnosti u Republici Srbiji izvršeno je na osnovu Zakona o klasifikaciji (“Službeni glasnik RS” broj 104/2009) i Uredbe o klasifikaciji delatnosti Vlade Republike Srbije (“Službeni glasnik RS” broj 54/2010) od 04.08.2010. a koja stupa na snagu i primenjuje se od 12.08.2010. Novu klasifikaciju delatnosti sa nazivima, šiframa i opisima delatnosti koja je deo pomenute uredbe, izradio je Zavod za statistiku Republiku Srbije i objavio na svojim internet stranama na adresi http://webrzs.stat.gov.rs/axd/KD08.htm gde je mogu preuzeti svi zainteresovani.

Agencija za privredne registre Republike Srbije već je počela da primenjuje novu klasifikaciju delatnosti u svojim registrima, pa su tako svi privredni subjekti u obavezi da se informišu o novoj šifri i opisu pretežne delatnosti uvidom u internet stranu Agencije na adresi http://pretraga.apr.gov.rs/sifredelatnosti/ Ukoliko smatraju da nova šifra i opis delatnosti prema kojoj su razvrstani ne odgovara stvarnoj delatnosti koju privredni subjekt obavlja, imaju mogućnost da izvrše promenu ovog podatka kod Agencije, podnošenjem zahteva za razvrstavanje pod drugom šifrom i opisom delatnosti ali u okviru iste grane i to bez naknade, a Agencija za privredne registre je na svojim internet stranama omogućila pretragu svih registrovanih subjekata koji imaju tu mogućnost. Za sve promene pretežne delatnosti koje uključuju i promenu grane privredne delatnosti, kao i do sada uz registracionu prijavu i potrebnu dokumentaciju neophodno je priložiti i dokaz o uplati naknade za registreciju promene.

Privredni Imenik Srbije već koristi prilagođenu kategorizaciju delatnosti, baziranu na staroj klasifikaciji delatnosti i međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga, tako da korisnici neće primetiti ništa posebno u bazi podataka. Već u toku septembra biće izvršeno usaglašavanje sa novom klasifikacijom delatnosti, pri čemu će biti ažurirane sve neophodene promene u šifarnicima delatnosti i dodate nove šifre sa odgovarajućim nazivima i opisima delatnosti. Više o tome moći ćete da vidite na novim stranicama sa deteljnim opisom svih privrednih kategorija i delatnosti uz primenu novih šifara delatnosti. Privredni Imenik Srbije će svim korisnicima omogućiti pretragu zvanične klasifikacije delatnosti i opciono određivanje tačne pretežne delatnosti za sve privredne subjekte.