Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

HEMIJSKA INDUSTRIJA I FARMACIJA

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

PROIZVODNJA BOJA, LAKOVA I SLIČNIH PREMAZA, GRAFIČKIH BOJA I KITOVA

Šifra delatnosti: 203000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - boja, lakova, emajla i lak-boja - pripremljenih pigmenata, neprovidnih boja i boja - pripremljenih sredstava za zamućivanje i bojenje, staklastog emajla, glazura, prevlaka i sličnih preparata - kitova - zaptivnih smesa i sličnih nevatrostalnih sredstava za zaptivanje i površinsko oblaganje (kitovi i dr.) - složenih organskih rastvarača i razređivača - pripremljenih sredstava za skidanje boja, lakova i dr. - grafičkih boja

PROIZVODNJA DETERDŽENATA, SAPUNA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I POLIRANJE

Šifra delatnosti: 204100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - deterdženata u čvrstom i tečnom stanju - surfaktanata - sapuna (osim kozmetičkih) - sirovog glicerina - pomoćnih sredstava za pranje (pretpranje, ispiranje i izbeljivanje) - drugih sredstava za čišćenje - sredstava za parfimisanje i dezodorisanje prostorija - sredstava za poliranje: - veštačkih voskova i sredstava na bazi voskova - politura i krema za kožu - politura i krema za drvo - politura i krema za karoserije, staklo i metal - drugih sredstava za poliranje

PROIZVODNJA ETERIČNIH ULJA

Šifra delatnosti: 205300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - ekstrakata iz prirodnih aromatičnih proizvoda - rezinoida od biljnih i životinjskih ekstrakata, balzama i sl. - mešavina eteričnih ulja i prirodnih ili drugih aromatičnih proizvoda za upotrebu u proizvodnji parfema ili prehrambenih proizvoda

PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PREPARATA

Šifra delatnosti: 212000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju lekova: antiseruma i drugih frakcija krvi; vakcina; raznovrsnih medikamenata, uključujući i homeopatske preparate - proizvodnju hemijskih kontraceptivnih sredstava za spoljnu upotrebu i hormonskih kontraceptivnih preparata - proizvodnju medicinskih dijagnostičkih preparata, uključujući testove za proveru graviditeta - proizvodnju radioaktivnih dijagnostičkih preparata za preglede - proizvodnju biotehničkih farmaceutskih preparata - proizvodnju medicinski impregnirane vate, gaze, zavoja, bandažnog materijala, hirurškog ketguta i dr. - preradu biljaka (mlevenje, razvrstavanje) za farmaceutske svrhe

PROIZVODNJA INDUSTRIJSKIH GASOVA

Šifra delatnosti: 201100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju tečnih ili komprimiranih industrijskih ili medicinskih gasova: - pojedinačnih gasova - tečnog ili komprimovanog vazduha - rashladnih gasova - mešanih industrijskih gasova - inertnih gasova kao što je ugljen-dioksid - gasova za izolaciju i dr.

PROIZVODNJA OSNOVNIH FARMACEUTSKIH PROIZVODA

Šifra delatnosti: 211000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - ispitivanje, usavršavanje i proizvodnju medicinskih aktivnih supstanci koje se koriste u proizvodnji farmaceutskih preparata: - antibiotika, vitamina, salicilne kiseline, acetisalicilne kiseline i dr. - obradu krvi - proizvodnju hemijski čistih šećera - obradu žlezda i proizvodnju ekstrakata iz žlezda

PROIZVODNJA OSTALIH HEMIJSKIH PROIZVODA

Šifra delatnosti: 205900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - fotografskih ploča, filmova, papira i drugih na svetlost osetljivih ali neosvetljenih materijala - hemijskih preparata za fotografske svrhe - želatina i njegovih derivata - različitih hemijskih proizvoda: peptona i njihovih derivata i drugih proteinskih supstanci i njihovih derivata; hemijski modifikovanih ulja i masti; sredstava za dovršavanje tekstila i kože, apretiranje i dr.; praha i pasti za zavarivanje, tvrdo ili meko lemljenje; sredstava za odmašćivanje (dekapiranje) metala; pripremljenih aditiva za cement; aktivnog uglja, dodataka mazivim uljima, ubrzivača za gumu, katalizatora i drugih hemijskih proizvoda za upotrebu u industriji; antidetonatora i antifriz-preparata; tečnosti za hidraulične prenose; složenih laboratorijskih i dijagnostičkih preparata i dr. - mastila i tuša

PROIZVODNJA OSTALIH OSNOVNIH NEORGANSKIH HEMIKALIJA

Šifra delatnosti: 201300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju hemikalija primenom osnovnih procesa. Izlaz iz ovih procesa obično predstavljaju odvojeni hemijski elementi ili odvojena hemijski definisana jedinjenja. Obuhvata: - proizvodnju hemijskih elemenata (osim industrijskih gasova i osnovnih metala) - proizvodnju neorganskih kiselina, osim azotne kiseline - proizvodnju alkalija, luga i drugih neorganskih baza, osim amonijaka - proizvodnju ostalih neorganskih jedinjenja - prženje gvozdenih pirita - proizvodnju destilovane vode - proizvodnju obogaćenog urana i torijuma

PROIZVODNJA OSTALIH OSNOVNIH ORGANSKIH HEMIKALIJA

Šifra delatnosti: 201400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju hemikalija korišćenjem osnovnih procesa kao što su toplotno razbijanje i destilacija. Izlaz iz ovih procesa obično predstavljaju odvojeni hemijski elementi ili odvojena hemijski definisana jedinjenja. Obuhvata: - proizvodnju ostalih osnovnih organskih hemikalija: zasićenih i nezasićenih acikličnih ugljovodonika; zasićenih i nezasićenih cikličnih ugljovodonika; acikličnog i cikličnog alkohola, uključujući sintetičke etil-alkohole; monokarbonskih i polikarbonskih kiselina, uključujući sirćetnu kiselinu; ostalih jedinjenja s kiseoničnom grupom, uključujući aldehide, ketone, hinone i organska jedinjenja s dvojnim ili polikiseoničnim grupama; organskih jedinjenja sa azotnom grupom, uključujući amine; ostalih organskih jedinjenja, uključujući proizvode suve destilacije drveta (npr. drveni ugljen) i dr. - proizvodnju sintetičkih aromatičnih proizvoda - proizvodnju katrana iz uglja - proizvodnju sirila - proizvodnju sintetičkog glicerina

PROIZVODNJA PARFEMA I TOALETNIH PREPARATA

Šifra delatnosti: 204200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju parfema i toaletnih preparata: - parfema i toaletnih voda - preparata za ulepšavanje i šminkanje - preparata za zaštitu od sunca i preparata za pojačavanje pigmentacije pri sunčanju - preparata za manikir i pedikir - šampona i lakova za kosu, preparata za kovrdžanje i ispravljanje kose - pasti za zube i preparata za oralnu higijenu, uključujući preparate za pričvršćivanje zubnih proteza - preparata za brijanje, uključujući preparate za upotrebu pre i posle brijanja - dezodoransa i soli za kupanje - depilatora i dr. - kozmetičkih sapuna

PROIZVODNJA PESTICIDA I HEMIKALIJA ZA POLJOPRIVREDU

Šifra delatnosti: 202000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - insekticida, rodenticida, fungicida, herbicida i akaricida - sredstva protiv klijanja i sredstva za regulaciju rasta biljaka - hemikalija za poljoprivredu - biocidni proizvoda - dezinfekcionih sredstava za korišćenje u poljoprivredi i druge načine korišćenja

PROIZVODNJA PLASTIČNIH MASA U PRIMARNIM OBLICIMA

Šifra delatnosti: 201600 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju smole, plastičnih masa i nevulkanizovanih termoplastičnih elastomera i mešavina smole po narudžbini kupca, kao i proizvodnju sintetičke smole na nestandardan način: - proizvodnju plastičnih masa u primarnim oblicima: polimera, uključujući polimere etilena, propilena, stirola, vinilhlorida, vinilacetata, vinildenhlorida, vinilalkohola i akrilata; poliamida; fenolne i epoksidne smole i poliuretana; alkidne i poliesterske smole i polietra; silikona; izmenjivača jona na bazi polimera i dr. - proizvodnju celuloze i hemijskih derivata celuloze

PROIZVODNJA SINTETIČKOG KAUČUKA U PRIMARNIM OBLICIMA

Šifra delatnosti: 201700 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima, ili u obliku ploča, listova i traka - mešavina sintetičkog kaučuka i prirodnog kaučuka ili kaučuku sličnih guma (npr. balata)

PROIZVODNJA SREDSTAVA ZA LEPLJENJE

Šifra delatnosti: 205200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju tutkala i njegovih derivata, lepkova i pripremljenih lepila, uključujući i lepljiva sredstva na bazi gume.

PROIZVODNJA SREDSTAVA ZA PRIPREMANJE BOJA I PIGMENATA

Šifra delatnosti: 201200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju sredstava za spravljanje boja i pigmenata bilo kog porekla, u osnovnom obliku ili kao koncentrat - proizvodnju produkata koji se koriste kao fluorescentni agensi ili luminoscenti

PROIZVODNJA VEŠTAČKIH CREVA I OMOTAČA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

Šifra delatnosti: 222110 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

PROIZVODNJA VEŠTAČKIH VLAKANA

Šifra delatnosti: 206000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - veštačkih filamenata - veštačkih sečenih vlakana, nevlačenih, nečešljanih niti na drugi način pripremanih za predenje - veštačkih jednožičnih prediva, uključujući i predivo visokog stepena čvrstoće i teksturirana prediva - veštačkih monofilamenata ili traka

PROIZVODNJA VEŠTAČKIH ĐUBRIVA I AZOTNIH JEDINJENJA

Šifra delatnosti: 201500 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju veštačkih đubriva: prostih ili složenih azotnih, fosfornih ili kalijumovih veštačkih đubriva; uree, sirovih prirodnih fosfata i sirove prirodne kalijumove soli - proizvodnju azotnih jedinjenja: azotne kiseline i sulfoazotne kiseline, amonijaka, amonijum-hlorida, nitrita i nitrata kalijuma, triamonijum-fosfata i amonijum-karbonata - proizvodnju zemlje za gajenje cveća, sa tresetom kao glavnim sastojkom - proizvodnju mešavina zemlje za gajenje cveća, napravljenih od prirodne zemlje, peska, gline i minerala

TRGOVINA NA MALO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA – APOTEKAMA

Šifra delatnosti: 477300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata prodaju na malo farmaceutskih proizvoda.

TRGOVINA NA MALO KOZMETIČKIM I TOALETNIM PROIZVODIMA U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 477500 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata prodaju na malo parfimerijskih, kozmetičkih i toaletnih proizvoda.

TRGOVINA NA MALO MEDICINSKIM I ORTOPEDSKIM POMAGALIMA U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 477400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

TRGOVINA NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA

Šifra delatnosti: 464600 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata trgovinu na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima.

TRGOVINA NA VELIKO HEMIJSKIM PROIZVODIMA

Šifra delatnosti: 467500 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - trgovinu na veliko industrijskim hemikalijama: anilinom, štamparskim bojama, eteričnim uljima, industrijskim gasovima, hemijskim lepilima, osnovama za boje, sintetičkim smolama, metanolom, parafinom, mirisima i začinima, sodom, industrijskom soli, kiselinama i sumpornim jedinjenjima, derivatima skroba i dr. - trgovinu na veliko đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu

TRGOVINA NA VELIKO PARFIMERIJSKIM I KOZMETIČKIM PROIZVODIMA

Šifra delatnosti: 464500 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata trgovinu na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima i sapunima.