Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

ORGANIZACIJE, UDRUŽENJA I SINDIKATI

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

DELATNOST OSTALIH ORGANIZACIJA NA BAZI UČLANJENJA

Šifra delatnosti: 949900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - aktivnosti organizacija koje nisu u direktnoj vezi sa političkim strankama, iako se bave javnim pitanjima i ciljevima i utiču na javno obrazovanje, ispoljavaju politički uticaj, prikupljaju sredstva itd.: građanske inicijative ili protestni pokreti - ekološki pokreti i pokreti za zaštitu životne sredine; organizacije koje potpomažu društvenu zajednicu i obrazovne ustanove, na drugom mestu nepomenute; organizacije za zaštitu i unapređenje položaja posebnih grupa, na primer, etničkih i manjinskih grupa; patriotska udruženja, uključujući i udruženja boraca - udruženja potrošača - udruženja automobilista - udruženja sa svrhom društvenog zbližavanja (npr. rotari klubovi, masonske lože itd.) - omladinske organizacije, udruženja mladih, studentske organizacije, klubovi i bratstva itd. - udruženja za bavljenje kulturnim ili rekreativnim aktivnostima ili hobijem (osim sporta i igara), npr. pesnički, književni i čitalački klubovi, istorijski klubovi, klubovi za film i fotografiju, muzički i umetnički klubovi, klubovi zanatlija i kolekcionara, društveni klubovi, karnevalski klubovi, itd. - pružanje pomoći i davanje donacija od strane organizacija na bazi učlanjenja i drugih organizacija

DELATNOST POLITIČKIH ORGANIZACIJA

Šifra delatnosti: 949200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata aktivnosti političkih organizacija i njihovih delova (npr. omladinskih sekcija političkih partija). Te organizacije se pre svega bave uticanjem na donošenje odluka u državnim organima postavljanjem članova stranke ili njihovih pristalica u državne organe, kao i diseminacijom informacija, odnosima s javnošću, prikupljanjem novčanih sredstava i dr.

DELATNOST SINDIKATA

Šifra delatnosti: 942000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - promovisanje interesa radničkih organizacija i sindikata zaposlenih - aktivnosti udruženja čiji su članovi zaposlena lica zainteresovana pre svega za zastupanje sopstvenih stavova u vezi sa zaradama i uslovima rada, i usklađeno delovanje kroz organizaciju - aktivnosti sindikalnih organizacija u pojedinačnim organizacijama, aktivnosti sindikalnih organizacija sastavljenih od povezanih sindikalnih podružnica, kao i asocijacije granskih sindikata na strukovnoj ili regionalnoj osnovi, prema tipu organizacione strukture ili drugim kriterijumima

DELATNOST VERSKIH ORGANIZACIJA

Šifra delatnosti: 949100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - aktivnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, konfesionalnih zajednica i ostalih verskih organizacija - aktivnosti manastira, samostana i drugih sličnih jedinica - aktivnosti u vezi s pružanjem pogrebnih verskih usluga

DELATNOSTI POSLOVNIH UDRUŽENJA I UDRUŽENJA POSLODAVACA

Šifra delatnosti: 941100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - aktivnosti organizacija čiji se članovi udružuju radi razvoja i unapređenja rada poslovnih subjekata u određenoj oblasti, uključujući poljoprivredu, ili zbog ekonomskog rasta i opšte poslovne klime određenog regionalnog područja ili administrativno-teritorijalne jedinice, bez obzira na oblast poslovanja - aktivnosti saveza takvih asocijacija - aktivnosti privrednih komora, esnafskih udruženja i sličnih organizacija - širenje (diseminacija) informacija, zastupanje pred državnim ustanovama, odnose s javnošću i pregovaranje o radu organizacija poslovnih subjekata i poslodavca

DELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUŽENJA

Šifra delatnosti: 941200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - aktivnosti obaveznih, nezavisnih, strukovnih organizacija osnovanih zakonom, koji vrše javna ovlašćenja kao što su: advokatske komore, lekarske komore, javnobeležničke komore i dr. - aktivnosti organizacija čiji članovi imaju interes prvenstveno u okviru određene stručne discipline ili profesije, kao što su lekarska društva, udruženja pravnika, udruženja računovođa, društva inženjera i tehničara, udruženja arhitekata i dr. - aktivnosti udruženja specijalista iz posebnih oblasti angažovanih u naučnim, akademskim ili kulturnim aktivnostima, kao što su pisci, slikari, umetnici svih vrsta, novinari i dr. - širenje informacija, uspostavljanje standarda koji se primenjuju u praksi i nadziranje njihove primene, zastupanje pred državnim organima i odnose s javnošću stručnih udruženja - aktivnosti naučnih društava