Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

FINANSIJE, BANKE I OSIGURANJE

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

BROKERSKI POSLOVI S HARTIJAMA OD VREDNOSTI I BERZANSKOM ROBOM

Šifra delatnosti: 661200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - operacije na finansijskom tržištu za račun drugih lica (na primer, usluge prodajnih agenata za akcije i jedinice investicionih fondova) - brokerske usluge u vezi s hartijama od vrednosti sa ciljem povezivanja prodavaca i kupaca određenog finansijskog instrumenta i srodne aktivnosti - brokerske usluge u vezi s berzanskom robom i robnim zapisima - usluge menjačnica itd.

CENTRALNA BANKA

Šifra delatnosti: 641100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - emisiju i upravljanje nacionalnom valutom - nadzor i kontrolu ponude novca - primanje depozita koji se koriste za kliring između finansijskih institucija - nadzor bankarskog poslovanja - držanje deviznih rezervi države - obavljanje bankarskih poslova za državu

DELATNOST ZASTUPNIKA I POSREDNIKA U OSIGURANJU

Šifra delatnosti: 662200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - delatnost zastupnika (agenata) osiguranja i posrednika (brokera) u osiguranju, tj. u prodaji, pregovaranju ili davanju ponuda za polise osiguranja i reosiguranja

FINANSIJSKE I ROBNE BERZE

Šifra delatnosti: 661100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata poslovanje i nadzor organizovanih i regulisanih finansijskih tržišta (osim nadzora koji sprovode državni organi), kao što su: - berze za robne zapise - berze za robne fjučers (futures) ugovore - berze hartija od vrednosti - berze akcija - berze za finansijske i robne opcije (opcijske ugovore)

FINANSIJSKI LIZING

Šifra delatnosti: 649100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata usluge davanja imovine u zakup (lizing) kada period zakupa približno pokriva očekivani vek trajanja sredstva datog u zakup, pri čemu zakupac stiče suštinski sve koristi od njegove upotrebe i preuzima sve rizike koji su povezani sa vlasništvom nad sredstvom. Vlasništvo nad sredstvom može ali ne mora biti preneseno na zakupca po isteku zakupa. Ova vrsta zakupa pokriva sve ili gotovo sve troškove korišćenja iznajmljenog sredstva, uključujući i kamatu.

NEŽIVOTNO OSIGURANJE

Šifra delatnosti: 651200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata pružanje usluga osiguranja, osim usluga životnog osiguranja: - od nesreća i požara - zdravstveno osiguranje - osiguranje putnika - osiguranje imovine - osiguranje motornih vozila, brodova, aviona, transportno osiguranje - od novčanih gubitaka i od odgovornosti - standardizovane garancijske šeme, na primer, kreditne garancije, koje funkcionišu u skladu sa principima neživotnog osiguranja koji se odnose na procenu rizika, formiranje rezervi itd.

OBRADA ODŠTETNIH ZAHTEVA I PROCENJIVANJE RIZIKA I ŠTETA

Šifra delatnosti: 662100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata pružanje administrativnih usluga osiguranja kao što su obrada i namirenje odštetnih zahteva: - obrada odštetnih zahteva: likvidacija šteta; razmatranje i ocenjivanje rizika; ispitivanje odštetnih zahteva, procena rizika i šteta; likvidacija havarija u pomorskom osiguranju i drugih gubitaka pokrivenih osiguranjem - namirenje odštetnih zahteva, tj. obračun i isplata naknada iz osiguranja i s tim povezane aktivnosti

OSTALE NEPOMENUTE FINANSIJSKE USLUGE, OSIM OSIGURANJA I PENZIJSKIH FONDOVA

Šifra delatnosti: 649900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - ostale usluge finansijskog posredovanja, koje se prvenstveno odnose na druge vidove finansiranja, osim putem odobravanja kredita: faktoring; usluge koje se odnose na svopove, opcije i druge hedžing instrumente; delatnost kompanija za vijatičke nagodbe (otkup polisa životnog osiguranja) - aktivnosti investiranja finansijskih sredstava za svoj račun (primarno u vlasničke hartije od vrednosti i udele), kao što je delatnost riziko (venture) kapital kompanija, investicionih klubova (ortakluka) i sličnih pravnih subjekata osnovanih s ciljem udruživanja finansijskih sredstava i njihovog investiranja (osim putem odobravanja zajmova i emisije dužničkih hartija od vrednosti, del. 64.92) - usluge investicionog bankarstva - dilerske operacije na finansijskim tržištima za sopstveni račun - garancijske i srodne usluge, osim u slučaju standardizovanih garancijskih šema koje funkcionišu u skladu sa principima neživotnog osiguranja, del. 65.12

OSTALE POMOĆNE DELATNOSTI U OSIGURANJU I PENZIJSKIM FONDOVIMA

Šifra delatnosti: 662900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata pomoćne delatnosti koje su uključene u pružanje usluga osiguranja i penzijskih fondova ili su blisko povezane sa ovim uslugama, osim finansijskog posredovanja, obrade odštetnih zahteva i usluga zastupnika i posrednika u osiguranju: - administrativni poslovi u vezi s oštećenim stvarima i ostacima oštećenih stvari - aktuarske usluge

OSTALE POMOĆNE DELATNOSTI U PRUŽANJU FINANSIJSKIH USLUGA, OSIM OSIGURANJA I PENZIJSKIH FONDOVA

Šifra delatnosti: 661900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata pomoćne delatnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute: - obradu finansijskih transakcija, kliring i saldiranje, uključujući transakcije obavljene kreditnim karticama - usluge investicionog konsaltinga i druge pomoćne usluge u vezi sa investicionim bankarstvom - usluge hipotekarnih konsultanata i brokera - usluge poverenika (trustee), fiducijarne i kastodi usluge na bazi provizije ili ugovorene naknade, bez investicionog (portfolio) upravljanja - obrada, kliring i saldiranje transakcija sa hartijama od vrednosti (klirinške kuće za hartije od vrednosti)

OSTALE USLUGE KREDITIRANJA

Šifra delatnosti: 649200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata finansijske usluge koje se odnose na davanje zajmova od strane nedepozitnih institucija koje nisu uključene u monetarno posredovanje, pri čemu pozajmljivanje novčanih sredstava može imati različite oblike kao što su: gotovinski krediti, hipotekarni krediti, izdavanje kreditnih kartica i sl. U ovu grupa razvrstavaju se sledeće vrste usluga: - odobravanje potrošačkih kredita, tj. finansiranje kupovine dobara i usluga, osim od strane banaka i drugih monetarnih institucija - finansiranje međunarodne trgovine od strane specijalizovanih nedepozitnih institucija (finansiranje trajnih obrtnih sredstava domaćih izvoznika, odobravanje kredita kupcima domaćih dobara i usluga u inostranstvu, kreditiranje i refinansiranje kredita domaćih izvoznika i drugi oblici finansiranja izvoza) - obezbeđivanje dugoročnih sredstava ekonomiji od strane nedepozitnih kreditnih institucija čiji su osnivači privredna društva (Industrial banks/Industrial loan companies, nedepozitne) - drugi oblici pozajmljivanja novčanih sredstava izvan bankarskog sistema - odobravanje stambenih kredita od strane specijalizovanih nedepozitnih institucija - usluge zalagaonica i založnih brokera

OSTALO MONETARNO POSREDOVANJE

Šifra delatnosti: 641900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata primanje depozita i/ili bliskih supstituta za depozite i, s druge strane, obezbeđivanje kreditnih ili zajmovnih fondova korisnicima. Kreditiranje se, pored uobičajenih bankarskih kredita, može javiti u različitim oblicima, kao što su: hipotekarni krediti, zajmovi po kreditnim karticama itd. Ove delatnosti obavljaju monetarne institucije, osim centralne banke, kao što su: - banke - štedionice - kreditne zadruge Takođe se obuhvataju usluge koje pružaju: - poštanske žiro banke i poštanske štedionice - specijalizovane depozitne institucije za odobravanje stambenih kredita - institucije koje obavljaju delatnost uputničkog prometa (uplata/isplata novčanih uputnica) i transfera novca

PENZIJSKI FONDOVI

Šifra delatnosti: 653000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata pravne subjekte, tj. fondove (planove ili programe) organizovane u cilju isplate penzija isključivo za članove fonda ili zaposlene ulagača u penzijski fond. Obuhvata pojedinačne i grupne penzione planove, planove sa unapred utvrđenim isplatama penzija, kao i planove gde se visina penzije utvrđuje na osnovu doprinosa, tj. ulaganja članova.

POVERENIČKI FONDOVI (TRASTOVI), INVESTICIONI FONDOVI I SLIČNI FINANSIJSKI ENTITETI

Šifra delatnosti: 643000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata pravne subjekte organizovane s ciljem udruživanja finansijskih sredstava kojima se raspolaže i upravlja u ime ulagača ili korisnika, pri čemu se investiciono (portfolio) upravljanje obavlja od strane specijalizovanih društava za upravljanje fondovima. Portfolija ovih fondova prilagođena su optimiziranju određenih investicionih karakteristika, kao što su: diversifikacija ulaganja, rizik, stopa prinosa i promenljivost cena. Ovi entiteti ostvaruju prihode od kamata, dividendi i ostale prihode od svojine, pri čemu imaju malo zaposlenih radnika ili ih nemaju, i ne obavljaju bilo koju drugu privrednu delatnost. Obuhvataju se: - otvoreni investicioni fondovi - zatvoreni investicioni fondovi - privatni investicioni fondovi - poverenički fondovi (trastovi), ostavinski fondovi i zastupnički ili poverenički računi kojima se raspolaže i upravlja u ime ulagača ili korisnika sredstava fonda u skladu sa uslovima ugovora o povereništvu (trastu), testamenta ili ugovora o zastupničkom računu - jedinični investicioni trastovi (unit investment trusts) i drugi fondovi i trastovi osnovani s ciljem uvećanja lične imovine ulagača ili osnivača

REOSIGURANJE

Šifra delatnosti: 652000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata preuzimanje ukupnog rizika ili dela rizika u vezi sa postojećom polisom osiguranja inicijalno izdatom od strane drugih društava za osiguranje.

UPRAVLJANJE FONDOVIMA

Šifra delatnosti: 663000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata usluge upravljanja fondovima koje uključuju i investiciono (portfolio) upravljanje, tj. ovlašćenje za donošenje investicionih odluka na osnovu poverenih fondova (odluka o ulaganju sredstava fonda ili trasta), na bazi provizije ili ugovorene naknade. Obuhvata: - upravljanje investicionim fondovima - upravljanje penzijskim fondovima - upravljanje povereničkim i drugim fondovima i trastovima

ŽIVOTNO OSIGURANJE

Šifra delatnosti: 651100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata usluge osiguranja putem prodaje polisa životnog osiguranja i rentnog (anuitetnog) osiguranja, polisa osiguranja od invaliditeta, od smrti izazvane nesrećnim slučajem i od gubitka dela tela ili oštećenja funkcionalnosti telesnih organa (sa značajnim elementima štednje ili bez njih).